Difference between revisions of "Trng nguyn tt thnh"

From bookingsilo_trade
Jump to: navigation, search
m
m
 
Line 1: Line 1:
Trư&shy;&shy;ờng THCS &amp; THPT Nguyễn Tất Th&agrave;nh (gọi tắt l&agrave; Trư&shy;&shy;ờng Nguyễn Tất Th&agrave;nh) thuộc hệ phổ th&ocirc;ng chất lư&shy;&shy;ợng cao của tr&shy;&shy;ường Đại học Sư phạm H&agrave; Nội, th&agrave;nh lập ng&agrave;y 04/07/1998, bao gồm hai cấp THCS v&agrave; THPT. Nh&agrave; tr&shy;&shy;ường đặt dư&shy;&shy;ới sự quản l&yacute; trực tiếp của trường Đại học Sư phạm H&agrave; Nội v&agrave; l&agrave; trường c&ocirc;ng lập tự chủ t&agrave;i ch&iacute;nh.<br /> [https://gab.com/weaponbugle22 truong nguyen tat thanh] nguồn đầu tư kinh ph&iacute; ban đầu của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, c&ugrave;ng với nguồn kinh ph&iacute; tự c&oacute; h&agrave;ng năm, trường Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang được x&acirc;y dựng th&agrave;nh một nh&agrave; trường hiện đại về cơ sở vật chất v&agrave; trang thiết bị<br />Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ th&ocirc;ng vững v&agrave;ng, đ&aacute;p ứng được c&aacute;c yếu cầu, ti&ecirc;u ch&iacute; kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo. Đồng thời n&acirc;ng cao c&aacute;c m&ocirc;n học ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ Tiếng Anh để học sinh dự tuyển v&agrave;o c&aacute;c lớp Chuy&ecirc;n, thi v&agrave;o c&aacute;c trư&shy;ờng Đại học v&agrave; c&oacute; đủ c&aacute;c điều kiện để đi du học.<br /><br />Ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện về Đức, Tr&iacute;, Thể, Mỹ, gi&aacute;o dục gi&aacute; trị sống, kĩ năng sống, tổ chức cho học sinh tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; ph&aacute;t triển năng khiếu.<br /><br />X&acirc;y dựng phương ph&aacute;p học tập, tự học, khuyến kh&iacute;ch năng lực s&aacute;ng tạo, khả năng hoạt động tự chủ v&agrave; độc lập của học sinh.<br /><br /><br /><br />Đ&agrave;o tạo những c&ocirc;ng d&acirc;n tương lai được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, khoẻ mạnh về thể chất, dồi d&agrave;o về tr&iacute; tuệ, l&agrave;nh mạnh về tinh thần, c&oacute; kỹ năng sống, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, với gia đ&igrave;nh, với x&atilde; hội, ph&ugrave; hợp với những ti&ecirc;u ch&iacute; gi&aacute;o dục theo định hướng của UNESCO: Học để biết - Học để l&agrave;m – Học để l&agrave;m người – Học để c&ugrave;ng chung sống.<br />
+
Trư&shy;&shy;ờng THCS &amp; THPT Nguyễn Tất Th&agrave;nh (gọi tắt l&agrave; Trư&shy;&shy;ờng Nguyễn Tất Th&agrave;nh) thuộc hệ phổ th&ocirc;ng chất lư&shy;&shy;ợng cao của tr&shy;&shy;ường Đại học Sư phạm H&agrave; Nội, th&agrave;nh lập ng&agrave;y 04/07/1998, bao gồm hai cấp THCS v&agrave; THPT. Nh&agrave; tr&shy;&shy;ường đặt dư&shy;&shy;ới sự quản l&yacute; trực tiếp của trường Đại học Sư phạm H&agrave; Nội v&agrave; l&agrave; trường c&ocirc;ng lập tự chủ t&agrave;i ch&iacute;nh.<br />Bằng nguồn đầu tư kinh ph&iacute; ban đầu của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, c&ugrave;ng với nguồn kinh ph&iacute; tự c&oacute; h&agrave;ng năm, trường Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang được x&acirc;y dựng th&agrave;nh một nh&agrave; trường hiện đại về cơ sở vật chất v&agrave; trang thiết bị<br /><br /><br />Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ th&ocirc;ng vững v&agrave;ng, đ&aacute;p ứng được c&aacute;c yếu cầu, ti&ecirc;u ch&iacute; kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo. Đồng thời n&acirc;ng cao c&aacute;c m&ocirc;n học ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ Tiếng Anh để học sinh dự tuyển v&agrave;o c&aacute;c lớp Chuy&ecirc;n, thi v&agrave;o c&aacute;c trư&shy;ờng Đại học v&agrave; c&oacute; đủ c&aacute;c điều kiện để đi du học.<br /><br />Ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện về Đức, Tr&iacute;, Thể, Mỹ, gi&aacute;o dục gi&aacute; trị sống, kĩ năng sống, tổ chức cho học sinh tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; ph&aacute;t triển năng khiếu.<br /><br /> [http://www.gsjh.tyc.edu.tw/~forever/userinfo.php?uid=1705675 truong nguyen tat thanh] dựng phương ph&aacute;p học tập, tự học, khuyến kh&iacute;ch năng lực s&aacute;ng tạo, khả năng hoạt động tự chủ v&agrave; độc lập của học sinh.<br /><br />Đ&agrave;o tạo những c&ocirc;ng d&acirc;n tương lai được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, khoẻ mạnh về thể chất, dồi d&agrave;o về tr&iacute; tuệ, l&agrave;nh mạnh về tinh thần, c&oacute; kỹ năng sống, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, với gia đ&igrave;nh, với x&atilde; hội, ph&ugrave; hợp với những ti&ecirc;u ch&iacute; gi&aacute;o dục theo định hướng của UNESCO: Học để biết - Học để l&agrave;m – Học để l&agrave;m người – Học để c&ugrave;ng chung sống.<br />

Latest revision as of 18:40, 18 September 2020

Trư­­ờng THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Trư­­ờng Nguyễn Tất Thành) thuộc hệ phổ thông chất lư­­ợng cao của tr­­ường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành lập ngày 04/07/1998, bao gồm hai cấp THCS và THPT. Nhà tr­­ường đặt dư­­ới sự quản lý trực tiếp của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là trường công lập tự chủ tài chính.
Bằng nguồn đầu tư kinh phí ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với nguồn kinh phí tự có hàng năm, trường Nguyễn Tất Thành đã và đang được xây dựng thành một nhà trường hiện đại về cơ sở vật chất và trang thiết bị


Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông vững vàng, đáp ứng được các yếu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời nâng cao các môn học chính, nâng cao trình độ Tiếng Anh để học sinh dự tuyển vào các lớp Chuyên, thi vào các trư­ờng Đại học và có đủ các điều kiện để đi du học.

Chú trọng giáo dục toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, tổ chức cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển năng khiếu.

truong nguyen tat thanh dựng phương pháp học tập, tự học, khuyến khích năng lực sáng tạo, khả năng hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh.

Đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, khoẻ mạnh về thể chất, dồi dào về trí tuệ, lành mạnh về tinh thần, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, phù hợp với những tiêu chí giáo dục theo định hướng của UNESCO: Học để biết - Học để làm – Học để làm người – Học để cùng chung sống.